Semalt web gözlemek ýa-da gezmek üçin programma üpjünçiligini teklip edýär

Web gözlegleri, köplenç web döwmek diýlip hasaplanylýar, awtomatiki skript ýa-da programma täze we bar bolan maglumatlary nyşana alyp, Bütindünýä Kerebine usuly we hemmetaraplaýyn göz aýlaýar. Köplenç bize zerur maglumatlar blogyň ýa-da web sahypasynyň içinde saklanýar. Käbir saýtlar maglumatlary gurluşly, tertipli we arassa görnüşde hödürlemek üçin tagalla etseler-de, köpüsi muny edip bilmeýär. Maglumatlary gözlemek, gaýtadan işlemek, döwmek we arassalamak onlaýn iş üçin zerurdyr. Birnäçe çeşmeden maglumat ýygnamaly we iş maksatly maglumat bazalarynda saklamaly bolarsyňyz. Iru-giç, zerur maglumatlary ýok etmek üçin dürli programmalara, çarçuwalara we programma üpjünçiligine girmek üçin birnäçe onlaýn forumlardan we jemgyýetlerden geçmeli bolarsyňyz.

Dexi.io:

Dexi.io internetdäki iň oňat web skraperlerinden biridir. Web esasly, ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýar we köp sanly gezelençleri yzarlamagy aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, bu giňeldilýän programma köp sanly maglumat bazasy bilen üpjün edilýär. Şeýle hem, “Dexi.io” habar nobatlaryna goldaw we amatly aýratynlyklary bilen tanalýar. Programma, şowsuz web sahypalaryny aňsatlyk bilen gaýtadan synap biler ýa-da ýaşy boýunça web sahypalaryny ýa-da bloglary gözläp biler. Dexi.io işiňizi bitirmek we maglumatlaryňyzy gözlemek üçin diňe iki-üç gezek basmaly. Bu guraly birbada işleýän birnäçe gözlegçiler bilen paýlanan formatlarda ulanyp bilersiňiz. Apache 2 ygtyýarnamasy bilen ygtyýarlandyrylýar we GitHub tarapyndan işlenip düzüldi.

Mazmuny Grabber:

Content Grabber, meşhur Çorba atly meşhur we köpugurly HTML derňew kitaphanasynyň töwereginde gurlan meşhur gezelenç kitaphanasy we web döwmek programma üpjünçiligi. Web gözlegiňiziň ýönekeý we üýtgeşik bolmalydygyny duýsaňyz, bu programmany gysga wagtda synap görüň. Gezelenç işini aňsatlaşdyrar, diňe birnäçe gutujyga basyň we islegiň URL-lerini giriziň. Content Grabber MIT ygtyýarnamasy bilen ygtyýarlandyrylýar.

Oktoparse:

“Octoparse”, web döredijileriň işjeň jemgyýeti tarapyndan goldanýan güýçli web döwmek çarçuwasydyr. Işiňizi amatly gurmaga hakykatdanam kömek edip biler. Mundan başga-da, ähli görnüşli maglumatlary eksport edip, CSV we JSON ýaly birnäçe formatda ýygnap we ýatda saklap bilýär. “Octoparse” -de gutapjyklary işlemek, ulanyjy agentiniň ýalňyşlyklary we çäklendirilen gözlegçiler bilen baglanyşykly meseleler üçin birnäçe içerki ýa-da deslapky giňeltmeler bar. Şahsy goşmaçalaryňyzy gurmak üçin API-lerine girmäge mümkinçilik berer.

Visual Web Ripper:

Kodlaşdyrmak meselesi sebäpli bu programmalar üçin amatly däl bolsaňyz, Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser we beýleki şuňa meňzeş gurallary synap bilersiňiz. Visual Web Ripper, köp sanly wariant we aýratynlygy bolan başga bir güýçli guraldyr. Ony ulanyp, PHP we HTML kodlary boýunça hünärmen bolmak hökman däl. Bu gural, beýleki adaty programmalara garanyňda web gözleg işiňizi aňsat we çaltlaşdyrar. Brauzerde dogry işleýär we kiçi göwrümli XPaths döredýär we olary dogry gözlemek üçin URL-leri kesgitleýär. Käwagt bu gural şuňa meňzeş premium programmalary bilen birleşdirilip bilner.

mass gmail